Qanqal haqqinda

* Qaraciy?r v? böyr?k chatishmazliginda fayda t?min ed?r.
* Sar?l?q v? hepatit x?st?likl?ri üçün faydal?d?r.
* H?ddind?n art?q kök insanlarda z?ifl?dici xüsusiyy?ti vard?r.
* Revmatizm a?r?larinda faydal?d?r.
* Eqzema x?st?liyi üçün olduqca faydal?d?r.
* Qan dövran?n? yaxshilashdirar.
* Xolesterol s?b?bi il? yaranan damar s?rtliyi v? ür?k a?r?lar?nin qarshisini alir.Ureyin ?n yax?? dostudur.
* Beyin qanamas?n? önl?yici xüsusiyy?ti vard?r.
* Qan? t?mizl?y?r?k, b?d?nd?ki z?h?rli madd?l?rin çöl? at?lmas?n? t?min ed?r.
* B?d?n? dinçlik verir.
* xolesterolu salaraq ür?yi rahatla?d?rar. Ür?k ?z?l?l?rini qüvv?tl?ndir?r.
* M?d?ni dezinfeksiya ed?r v? daha rahat i?ini t?min ed?r.
* B?d?nd? y???lan toksinl?rin at?lmas?na köm?kçi olar.

D?riy? Faydalar?
* Qanqalr çay?, qan? v? qaraciy?ri t?mizl?diyi üçün, d?riy? d?, olduça faydal?d?r. Xüsusil? d?rid? s?zanaq v? qa??nt? problemi olanlar?n d?risini t?mizl?yir v? temizl bir d?riy? sahib olmalar?n? t?min ed?r.
Bu q?d?r faydas?n? izah etdiyimiz qanqal çay? nec? hazirlanir son olaraq ondan b?hs ed?k.

 yarpaqlar? kölg?d? qurudulur. Toz hal?na geitirilir. 2 chay qa???? yarpa??, 400-500 ml (2 su st?kan?) qaynar suyun iç?risin? ?lav? edilir v? 5-10 d?qiq? d?ml?nm?y? burax?lir. Süzül?r?k içilir.

Открытие сайта!
Сегодня наш сайт создан и постепенно будет пополнятся полезной информацией.

Бесплатный хостинг Okis.ru